REGULAMIN FESTIWALU JESTESMY JEDNO W BAŁTOWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji, rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniu „Festiwal Życia” (zwany dalej: „Festiwalem”) organizowanego na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego w dnia 7-9 lipca 2023 r.

§ 2.1 Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Królestwo Wolnych Słowian

adres rejestrowy: 38-204 Czeluśnica 160A, podkarpackie, NIP: 685-23-41-901 , REGON:387637950

§ 2.2 ilekroć w regulaminie występuje słowo kub bilet i bilet jest on równoznaczne z określeniem darowizna/cegiełka

§ 3 1. Festiwal jest wydarzeniem kulturalnym i edukacyjnym. Festiwal nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, jest jednak wydarzeniem zamkniętym tylko dla uczestników.

2. Festiwal nie jest działaniem komercyjnym, nastawionym na gromadzenie zysku (działalność gospodarcza).

3. Organizowany Festiwal nie jest wypoczynkiem dzieci i młodzieży w myśl ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jednak w ramach Festiwalu możliwy jest udział grup organizujących wypoczynek młodzieży.

4. Przez organizację Festiwalu rozumie się: przygotowanie i animację programu kulturalnego organizację dodatkowych atrakcji jak koncerty, warsztaty edukacyjne itp.; zaaranżowanie noclegów na polu namiotowym dla Uczestników;; zapewnienie zaplecza sanitarnego, a także troska o bezpieczeństwo Festiwalu i jego uczestników.

5. Każda osoba biorąca udział w Festiwalu jest obowiązana zapoznać się, zaakceptować i stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, o których poinformuje na stronie internetowej wydarzenia.

7. Celem Festiwalu jest publiczne krzewienie kulturalnych i edukacyjnych aspektów jednoczenia kultur poprzez działania wychowawcze zgodne z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

8. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia festiwalu z przyczyn niezależnych od organizatora, zostanie przygotowany drugi termin w ciągu  roku od zakończenia przyczyn uniemożliwiających przeprowadzenie festiwalu . Ewentualny nowy termin zostanie podany na stronie festiwalu

§ 5 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1 „Terenie Festiwalu” oznacza wyznaczony obszar, na którym przeprowadzany jest Festiwal, stosownie oznaczony lub odgrodzony przez Organizatora;

2. „Identyfikatorze” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora podczas rejestracji po przybyciu na Festiwal, przed wejściem na Teren Festiwalu; wzór Identyfikatora ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora;

3. „Uczestniku” oznacza osobę uczestniczącą w Festiwalu na podstawie Identyfikatora. Uczestnikiem mogą być osoby w każdym wieku, jednak osoby małoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna, który także opłaca koszt swojego uczestnictwa; w szczególnych przypadkach;

4. „Liderze” oznacza pełnoletnią osobę rejestrującą grupę Uczestników poprzez internetowy system rejestracyjny;

5. „Odpowiedzialnym” oznacza osobę zaangażowaną szczególnie w organizację Festiwalu, posiadający kompetencje i uprawnienia do obsługi różnych sfer organizacyjnych Festiwalu; Odpowiedzialny podlegają bezpośrednio Organizatorowi; wyróżnia ich odpowiedni Identyfikator;

6. „Wolontariuszu” oznacza osobę zaangażowaną na zasadach wolontariatu w pomoc organizacyjną przy Festiwalu. Wolontariusz podlega pod Odpowiedzialnego; wyróżnia go odpowiedni Identyfikator;

7. „Gościu” oznacza osobę zaproszoną na Festiwal w charakterze prelegenta, artysty, obsługi techniczna czy do innych zadań; wyróżnia go odpowiedni Identyfikator;

8. „Porządkowych” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym wykwalifikowaną kadrę kierującą, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Festiwalu, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Festiwalu. Porządkowi wyróżniają się poprzez noszone koszulki odblaskowe z odpowiednim napisem.

II. REJESTRACJA

§ 6 Rejestracja na Festiwal odbywa się na różnych zasadach dla Uczestników indywidualnych oraz dla grup Uczestników.

§ 7 Opłata za pakiet uczestnictwa w Festiwalu Jesteśmy Jedno ma charakter darowizny na rzecz Stowarzyszenia i jest pobierana w celu pokrycia części kosztów organizacji Festiwalu.

§ 8 Dystrybutorem cegiełek/darowizny /uczestnictwa w Festiwalu Jesteśmy jedno jest : Stowarzyszenie Królestwo Wolnych Słowian

§ 9 W przypadku darowizny Klientowi zawierającemu umowę w systemie rejestracji na Festiwal Jesteśmy Jedno poza lokalem stowarzyszenia lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Pozostałe przypadki będą rozpatrywane każdorazowo przez Organizatora.

§ 10 Opłaty za Festiwal należy dokonywać poprzez system rejestracji internetowej lub, w szczególnych przypadkach, po ustaleniu z Organizatorem wpłacać na rachunek

§ 11 System rejestracji internetowej znajduje się pod adresem: www.jestesmyjedno.pl

§ 12 Podczas rejestracji konieczne jest podanie działającego i aktywnego adresu e-mail Uczestnika, w celu skutecznej komunikacji Organizatora z Uczestnikiem. Za niedostarczone wiadomości z powodu wprowadzenia w formularzu błędnego adresu e-mail Organizator nie odpowiada.

§ 13 Zaznaczenie pola „Akceptuję regulamin” w trakcie rejestracji internetowej lub przy rejestracji na miejscu oznacza przyjęcie wszystkich warunków ustalonych w treści niniejszego Regulaminu.

§ 14 Podczas wydawania Identyfikatora po procesie rejestracji przed wejściem na Teren Festiwalu, Uczestnik lub Lider w imieniu Uczestników swojej grupy powinien zgłosić Organizatorowi wszelkie istotne informacje dotyczące istotnych problemów zdrowotnych, jak alergie na leki, choroby itp.

§ 15 Ewentualne zgłoszenia reklamacyjne dotyczące cegiełek/darowizn uczestnictwa będą rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: festiwal@jesteśmyjedno.pl  W tytule maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz umieszczenia słów „Reklamacja”. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§ 16 Lider ponosi odpowiedzialność za swoją grupę, w tym za osoby niepełnoletnie, odpowiada ma obowiązek uzyskać od rodziców lub opiekunów pranych zgody na uczestnictwo w Festiwalu, ponosi odpowiedzialność za pobyt grupy na terenie Festiwalu. Jeśli przyjazd grupy nosi znamiona organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, Lider zobowiązany jest dopełnić formalności względem kuratorium oświaty.

§ 17 Podczas trwania festiwalu, na jego terenie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 6.00, wszyscy znajdujący się na terenie Festiwalu są zobowiązani do zachowania umożliwiającego innym wypoczynek.

§ 18 Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Festiwalu. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora (na terenie Festiwalu) Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Porządkowych w celu otrzymania nowej kopii Identyfikatora. Opłata dla Uczestnika za wydanie nowego Identyfikatora wynosi 5 zł.

§ 19 Jeżeli Uczestnik zgłosi uprzednio Organizatorowi konieczność zdjęcia przez niego Identyfikatora z nadgarstka po opuszczeniu Terenu Festiwalu danego dnia a przed następnym jego wejściem na Teren Festiwalu kolejnego dnia, będzie on uprawniony do ponownego wejścia na Teren Festiwalu i otrzyma nowy Identyfikator, za zwrotem dotychczasowego Identyfikatora i po weryfikacji zgodności jego tożsamości. Opłata dla Uczestnika za wydanie nowego Identyfikatora wynosi 5 zł.

§ 20 Obowiązuje zakaz wstępu na teren Festiwalu, niezależnie od posiadania Identyfikatora czy wniesienia opłaty w stosunku do osób:

  1. znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  2. posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe; ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Porządkowych,
  3. zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  4. których niemożliwa jest identyfikacja ich tożsamości.

§ 21 Porządkowi, za zgodą osoby kontrolowanej, mogą sprawdzać stan osób lub zawartość bagażu przy wejściu na teren Festiwalu.

§ 22 W przypadku odmowy poddania się kontroli, o której mowa w § 19, lub stwierdzenia występowania okoliczności, o których mowa w § 18, Porządkowi mogą odmówić danej osobie wstępu na teren Festiwalu.

§ 23 Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu zobowiązane są stosować się do poleceń Porządkowych.

§ 24 Uczestnicy zobowiązani są zgłaszać wszelkie niepokojące zdarzenia, sytuacje i zachowania Porządkowym, Odpowiedzialnym lub Organizatorowi, a wnioski i uwagi Odpowiedzialnym za poszczególne sfery organizacji Festiwalu.

§ 25 Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Festiwalu, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń i urządzeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 26 Uczestnicy zobowiązują się do dbania o czystość i porządek, korzystania z koszy na śmieci i troski o porządek.

§ 27 W przypadku zachowania uczestnika niezgodnego z regulaminem , porządkowi mogą usunąć taką osobę z terenu festiwalu i unieważnić identyfikator.

§ 28 Na terenie Festiwalu zabrania się:

  1. Wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników,
  2. Wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi,
  3. Wykonywania zdjęć i filmów na użytek komercyjny,
  4. Prowadzenia bez zgody Organizatora działalności handlowej oraz reklamowej,
  5. Grillowania poza miejscami wyznaczonymi do tego celu. O wskazanie miejsca należy poprosić Organizatora.

§ 29 Wszystkie zdjęcia publikowane przez Organizatora są własnością jego i fotografów. Właściciele zezwalają osobom fizycznym na użycie zdjęć bez modyfikacji w celach prywatnych razem z oznaczeniem fotografa() na facebooku lub w innych miejscach razem z podaniem autora i organizatora ). Właściciele zezwalają mediom na użycie zdjęć bez modyfikacji na facebooku razem z oznaczeniem fotografa) i organizatora) lub na ich serwisach internetowych razem z podaniem autora i jego strony internetowej (). Na użycie zdjęć w materiałach drukowanych lub w innych celach komercyjnych lub przynoszących zysk należy uzyskać zgodę Organizatora.

§ 30 Organizator powołuje Odpowiedzialnych za poszczególne sfery organizacji Festiwalu, a w szczególności za bezpieczeństwo (Porządkowi), sprawy higieniczno-sanitarne, gastronomiczne, medyczne czy przeciw-pożarowe, a także udostępnia odpowiednio przygotowane do ich realizacji miejsca.

§ 31 Organizator informuje, że na Terenie Festiwalu będzie strefa ciągłych głośnych dźwięków. Podczas Festiwalu mogą być używane światła stroboskopowe.

§ 32 Organizator utrwala przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Festiwalu w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie Festiwalu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35 Organizator przyjmuje informacje publikowane na oficjalnej stronie internetowej oraz wysyłane wiadomości e-mail za oficjalną drogę komunikacji z Uczestnikami przed rozpoczęciem Festiwalu.

§ 36 Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem poprzez e-mail festiwal@jestesmyjedno.pl

§ 37 Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach związanych z bezpieczeństwem uczestników jest….

§ 38 Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Festiwalu będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Festiwalu lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

§ 39 Status sponsora, patrona honorowego i patrona medialnego Festiwalu przyznaje wyłącznie Organizator.

§ 40 Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu, tj. jestesmyjedno.pl

§ 41 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 42 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2022

Bałtów, dnia 1.07.2022 2022 roku.